1) ویزای تجاری ژاپن 

مدارک قابل ارایه به شرح زیر میباشد : 
(توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد.)

 • گذرنامه متقاضی ویزا(در صورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه ی سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (به همراه ترجمه ی انگلیسی رسمی آن)
 • دعوتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • برنامه سفر (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • مدارک مربوط به شرکت دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم میباشد)

-ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON (صادره در سه ماه اخیر)
-کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
-مدرک مربوط به شرکت ها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI-GAIYO-SETSUMEISHOU
-جزوه و یا کاتالوگ

 • نامه ماموریت برای متقاضی ویزا
 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی
 • مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ی ژاپنی
 • ریز کار کرد حساب بانکی شرکت در سه ماه اخیر (A4)
 • جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی،با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در3 ماه اخیر،مورد نیاز است)

اخذ ویزای ژاپن

2)ویزای توریستی


  مدارک قابل ارایه به شرح زیر میباشد
(توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد.)

 • گذرنامه متقاضی ویزا
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر (به همراه رزرو هتل)
 • شناسنامه متقاضی ویزا (به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • پرینت ریز کار کرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (A4 )
 • گواهی اشتغال به کار با ذکر حقوق و موافقت با مرخصی

 

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی،با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در3 ماه اخیر،مورد نیاز است)

جهت اخذ ویزای ژاپن می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. 77535544 021

3)دیدار از دوست

 • گذرنامه متقاضی ویزا(در صورت امکان گذرنامه های قدیمی ارائه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی و ضامن در ژاپن را نشان میدهد.(بطور مثال : عکس ، نامه و غیره)
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده است )
 • دعوتنامه ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده است )
 • ضمانتنامه ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده است)
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

 

توجه : در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد ) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه ، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید :

الف) پرینت ریز کار کرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)

ب) گواهی رسمی مالیات ضامن ژاپنی با ذکر مبلغ درآمد KAZEI-SHOMEISHO

 

توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده ی مدارک زیر خواسته خواهد شد: 

 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(KAKUTEI-SHINKOKUSHO-HIKAE  )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری HOTOKU-SHOMEISHO

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی،با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در3 ماه اخیر،مورد نیاز است)

4) دیدار از اقوام

 • گذرنامه متقاضی ویزا(در صورت امکان گذرنامه های قدیمی ارائه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • دعوتنامه ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده است )
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده است )
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص مینماید (شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • ضمانتنامه
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد ) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه ، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

 

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید :

الف) پرینت ریز کار کرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)

ب) گواهی رسمی مالیات ضامن ژاپنی با ذکر مبلغ درآمد KAZEI-SHOMEISHO

 

توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده ی مدارک زیر خواسته خواهد شد:

 

 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(KAKUTEI-SHINKOKUSHO-HIKAE  )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری HOTOKU-SHOMEISHO

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی،با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در3 ماه اخیر،مورد نیاز است)

5) شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی

 

مدارک قابل ارایه به شرح زیر میباشد:
(توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد.)

 • گذرنامه متقاضی ویزا(در صورت امکان گذرنامه های قدیمی ارائه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • دعوتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است )
 • ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است )
 • برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است )
 • مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم میباشد )

الف) ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON(صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)

ب) مدرک مربوط به شرکت ها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI-GAIYO-SETSUMEISHOU
ج)جزوه و یا کاتالوگ

 • پرینت ریز کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)
 • نامه ماموریت متقاضی ویزا

 

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی،با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در3 ماه اخیر،مورد نیاز است)