• شرایط  دریافت ویزای دبی

  در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند آژانس پرستوسیر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که این دفتر تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا.

  درصورتیکه ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد(مرفوض) ویا دیرترازموعدمقررتوسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده آژانس پرستوسیر نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و جریمه هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(شامل بلیطها، ویزاها ، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند.

  در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.

  صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزا انجام پذیرد ، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزا برعهده مسافر خواهد بود.

  مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده آژانس می باشد.

  کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

  داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار،نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.

  برای گرفتن ویزا درخواست مورد نیاز است.

  کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.

  ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.

انواع ویزای دبی :

 • ویزای توریستی دبی عادی 

 دارای 2 ماه اعتبار ورود می باشد و 14 روز اعتبار اقامت دارد که  قابل تمدید است .

 • ویزای توریستی دبی یک ماهه

دارای 2 ماه اعتبار ورود می باشد و 30 روز اعتبار اقامت دارد که غیر قابل تمدید است .

 • ویزای توریستی دبی سه ماهه

دارای 3 ماه اعتبار ورود می باشد و 90 روز اعتبار اقامت دارد که غیر قابل تمدید است .

 • ویزای مولتی دبی یک ماهه

 چند بار ورود می باشد در طول 2 ماه و یک ماه اعتبار اقامت دارد  که غیر قابل تمدید است .

 • ویزای مولتی دبی سه ماهه

 چند بار ورود می باشد  در طول مدت 2 مااه سه ماه اعتبار قامت دارد که غیر قابل تمدید است .

 • ویزای سرویس دبی (فوری)

این ویزا 14 روز اعتبار ورود دارد و 14 روز اعتبار اقامت دارد که غیر قابل تمدید است .

مدارک ویزای دبی

 • اسکن رنگی از کلیه صفحه اول و دوم پاسپورت
 • ویزای عادی   8 روز کاری
 • ویزای فوری   4 روز کاری
ویزای دبی